بررسی مفهوم مسیر نگاه سوژه ، در عکاسی پرتره

مسیر نگاه سوژه ، یکی از عناصر مهم در ترکیب بندی عکس های پرتره به شماره می آید و ایم مسئله ای است که بسیاری از عکاسان آماتور آنرا نادیده میگیرند اما عکاسان حرفه ای در ژانر پرتره از این مفهوم برای تقویت حالت های ترکیب بندی در عکس های خود بهره میبرند .خط دید یا مسیر نگاه ، خطی مستقیم است که در امتداد مسیر نگاه سوژه قرار دارد .

به طور غریزی زمانی که انسان به یک عکس نگاه میکند به صورت ناخودآگاه مسیر نگاه کردن سوژه های داخل عکس را دنبال میکند زیرا در پی مشاهده آن چیزی است که سوژه داخل عکس به آن نگاه کرده است . از این روی مسیر نگاه سوژه در درون کادر عکی یکی از المان های بسیار مهم در ترکیب بندی عکاسی به شمار می آید .

نگاه کردن به لنز – نگاه کردن به خارج از لنز

از این حالت در ترکیب بندی یک عکس برای تاکید بر قدرت نگاه و حالت نافذ چشم های سوژه استفاده می شود .نگاه کردن سوژه به لنز دوربین ، موجب برقراری اولین تماس چشمی او با مخاطب عکس خواهد شد و از این روی مخاطب در اولین نگاه به یک عکس با چشم های سوژه درگیر می شود این حالت به طور خاص در رابطه با سوژهایی دارای کارکرد می باشد که از چشمهای قوی ، نافذ و تاثیرگذار برخوردار می باشند .

اما در حالت برعکس ، زمانیکه سوژه به جای در خارج از کادر دوربین نگاه می کند ، مخاطب دیگر با سوژه ی درون عکس ارتباط چشمی پیدا نخواهد کرد و زمان زیادی را برای بررسی حالت های چهره و ویژگی های چهره سوژه اختصاص نخواهد داد.در شرایطی از این دست مخاطب ترجیح می دهد تا مسیر نگاه سوژه را تعقیب نماید .

اصول عکاسی :  انواع رفلکتور ها در عکاسی

بنابراین با انتخاب مسیر نگاه کردن سوژه ف شما در واقع به مخاطب خود القا میکنید که در درون عکس چه مسیری را مشاهده نمایید و تحت تاثیر چه عواملی قرار بگیرد .

اما اگر نکته ای که سوژه در عکس مشغول مشاهده آن است ، در درون کادر تصویر جایی نداشته باشد مخاطب با نوعی حالت ابهام و یک معمایی حل نشده درگیر خواهد شد و سوالات بیشماری برای او به صورت بدون پاسخ باقی می مانند.