مطالب آموزشی

آشنایی با سیستمهای اتوفوکوس

فوکوس Focus و اتوفوکوس Auto Focus چیست؟ کلمه فوکوس یعنی مرکزیت دادن و تمرکز می باشد به عبارت دیگر تنظیم فاصله کانونی عدسی لنز دوربین براساس فاصله جسم تا دوربین برای داشتن یک تصویر واضح را فو...