interview

مصاحبه زندگینامه بهروز ساسانی ، عکاسی که دست کم یکی از موفق ترین ها در صنعت عکاسی مارکت موسیقی کشور و ژورنال بشمار می رود.

مصاحبه بخش اول : معرفی
مصاحبه در بی تیتر ، رسانه کسب و کار
مصاحبه بخش سوم : از شهر ری تا طرشت
مصاحبه بخش دوم : پاسخ سوالات
مصاحبه بخش پنجم : حرف آخر
مصاحبه بخش چهارم : من مستقلم!!